วิทยาลัยเทคนิคสารภีมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ และมีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
     
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975